299
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'A Tisza hortobágyi szakasza változatos élőhelyet kínál a halak számára. Az itt előforduló fajok száma meghaladja az ötvenet. Természetvédelmi szempontból kiemelkedőek a kárpát-medencei őshonos fajok, mint például a Magyar bucó. A mocsarak halfaunáját elsősorban a terület vízborítottságának mértéke és időszakossága határozza meg. Érdekesség, hogy még az időszakosan vízzel borított területeken is majdnem mindig megtalálható néhány árasztás/áradás során kikerülő, vagy többnyire a madarak által véletlenül behurcolt faj, mint például a Kurta baing és a Réticsík.'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

A Tisza hortobágyi szakasza változatos élőhelyet kínál a halak számára. Az itt előforduló fajok száma meghaladja az ötvenet. Természetvédelmi szempontból kiemelkedőek a kárpát-medencei őshonos fajok, mint például a Magyar bucó. A mocsarak halfaunáját elsősorban a terület vízborítottságának mértéke és időszakossága határozza meg. Érdekesség, hogy még az időszakosan vízzel borított területeken is majdnem mindig megtalálható néhány árasztás/áradás során kikerülő, vagy többnyire a madarak által véletlenül behurcolt faj, mint például a Kurta baing és a Réticsík.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' ATiszahortobágyiszakaszaváltozatosélőhelyetkínálahalakszámára.Azittelőfordulófajokszámameghaladjaazötvenet.Természetvédelmiszempontbólkiemelkedőekakárpát-medenceiőshonosfajok,mintpéldáulaMagyarbucó.Amocsarakhalfaunájátelsősorbanaterületvízborítottságánakmértékeésidőszakosságahatározzameg.Érdekesség,hogymégazidőszakosanvízzelborítottterületekenismajdnemmindigmegtalálhatónéhányárasztás/áradássoránkikerülő,vagytöbbnyireamadarakáltalvéletlenülbehurcoltfaj,mintpéldáulaKurtabaingésaRéticsík. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
A Tisza hortobágyi szakasza változatos élőhelyet kínál a halak számára. Az itt előforduló fajok száma meghaladja az ötvenet. Természetvédelmi szempontból kiemelkedőek a kárpát-medencei őshonos fajok, mint például a Magyar bucó. A mocsarak halfaunáját elsősorban a terület vízborítottságának mértéke és időszakossága határozza meg. Érdekesség, hogy még az időszakosan vízzel borított területeken is majdnem mindig megtalálható néhány árasztás/áradás során kikerülő, vagy többnyire a madarak által véletlenül behurcolt faj, mint például a Kurta baing és a Réticsík.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Nemzeti parkok és élőviláguk / Hortobágyi Nemzeti Park / Védett és fokozottan védett állatok / Halak

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Halak

Halak

A Tisza hortobágyi szakasza változatos élőhelyet kínál a halak számára. Az itt előforduló fajok száma meghaladja az ötvenet. Természetvédelmi szempontból kiemelkedőek a kárpát-medencei őshonos fajok, mint például a Magyar bucó. A mocsarak halfaunáját elsősorban a terület vízborítottságának mértéke és időszakossága határozza meg. Érdekesség, hogy még az időszakosan vízzel borított területeken is majdnem mindig megtalálható néhány árasztás/áradás során kikerülő, vagy többnyire a madarak által véletlenül behurcolt faj, mint például a Kurta baing és a Réticsík.

Kurta baing

(Leucaspius delineatus)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Réti csík

(Misgurnus fossilis)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Szivárványos ökle

(Rhodeus sericeus)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Lápi póc

(Umbra krameri)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Széles dubrincs

(Gymnocephalus baloni)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Selymes dubrincs

(Gymnocephalus schraetzer)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Magyar bucó

(Zingel zingel)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Német bucó

(Zingel streber)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Halványfoltú küllő

(Gobio albipinnatus)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Vágócsík

(Cobitis taenia)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft